Pools Online logo
Zaloguj się

„Jak długo muszę się uczyć języka holenderskiego?”

Bardzo często słyszę pytanie: „Jak długo muszę się uczyć języka holenderskiego?” Ostatnio spotkałem się ze stwierdzeniem, że dopiero po 4 latach jesteśmy w stanie władać danym językiem poprawnie.

Niektórzy oczekują, że po 2 latach osiągną w języku absolutne mistrzostwo. Co to w ogóle znaczy „opanować język”? O jakim poziomie mówimy? Jakie zdolności językowe bierzemy pod uwagę? Co to oznacza, że dana osoba zna język na poziomie A0, A1, A2, B1, B2 czy C1 lub C2?

W procesie nauki języka (w tym holenderskiego), przechodzimy przez kolejne poziomy jego opanowania. Rozpoczynamy od A0, aby następnie przejść do poziomów A1, A2, B1, B2, C1, czy C2.

Niektórzy po dwóch latach nauki dochodzą do poziomu A2 lub nawet B1. Inni w ciągu roku wkładają w naukę tyle pracy, że osiągają poziom B1 lub B2. Wszystko zależy od predyspozycji, poświęconego czasu i efektywności nauczania.

Naukę języka rozbić można na: bierną (słuchanie i czytanie) oraz aktywną (pisanie i mówienie). Ja koncentruję się szczególnie na mówieniu, jako że ta umiejętność przynosi najbardziej pożądane rezultaty. Wykorzystuję różne metody nauczania, wśród których wyszczególnić można chociażby naukę 40 najważniejszych czasowników. Na ich podstawie budujemy z uczniami pierwsze zdania, pytania, odpowiedzi, zaprzeczenia oraz poznajemy najbardziej podstawowe zasady gramatyki.

Najważniejsza jest motywacja oraz zorientowanie na efekt nauki. Jeżeli te dwa elementy ze sobą połączymy, to gwarantuję Ci, że już od pierwszej lekcji zaczniesz rozmawiać po holendersku. Moja metoda nauki „3 zdań dziennie” jest niezwykle skuteczna.

Czy wiesz jak się uczyć języka holenderskiego – to pytanie bardzo często pozostaje bez zadowalającej odpowiedzi.

Co przerabiasz w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca? Co zapamiętujesz po dniu, tygodniu czy miesiącu? - tysiące nagrań czytanych przez native speakerów - ćwiczenia utrwalające na rozumienie ze słuchu - gotowe do użycia w codziennej rozmowie zwroty i zdania.

Te slogany brzmią bardzo zachęcająco – pytanie tylko jak to wszystko zapamiętać? Czy masz swój system powtarzania? Zapamiętywania?

Rozmawiaj po holendersku już od pierwszego dnia  -  pobierz gratis e-book

 https://www.poniderlandzku.nl/czy-masz-wlasna-metode-nauczania-gratis-e-book/

 

 

Poziom podstawowy

Poziom A1

  Użytkownik języka rozumie i stosuje proste wypowiedzi dotyczące życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadać na nie. Umie przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę jeżeli rozmówca mówi wolno i jest gotowy do pomocy.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć słowa i  podstawowe wyrażenia dotyczące jego, jego rodziny i otoczenia jeżeli tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.

Czytanie: Rozumie nazwy, słowa i  proste zdania.

Interakcja: Umie brać udział w rozmowie jeżeli rozmówca jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować proste pytania i odpowiadać na zadawane pytania.

Pisanie: Potrafi napisać krótki, prosty tekst. Umie wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi.

Poziom A2

  Użytkownik rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia codziennego. Potrafi porozumiewać się w  prostych sytuacjach komunikacyjnych. Umie opisać swoje otoczenie, a także poruszać tematy związane z codziennymi wydarzeniami.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć wyrażenia związane ze sprawami ważnymi. Umie zrozumieć główny sens prostych komunikatów.

Czytanie: Potrafi czytać krótkie teksty. Umie znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w tekstach. Rozumie krótkie listy prywatne.

Interakcja: Potrafi wziąć udział w rozmowie wymagającej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi radzić sobie w krótkich rozmowach towarzyskich.

Pisanie: Umie pisać proste notatki oraz listy.

Poziom samodzielności

 

Poziom B1

  Użytkownik rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi, dotyczących znanych mu spraw i zdarzeń. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Umie tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia, krótko wyjaśniając swoje opinie oraz plany.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej wypowiedzi. Umie zrozumieć główne wątki programów radiowych i telewizyjnych, jeżeli informacje są podawane wolno i wyraźnie.

Czytanie: Rozumie teksty składające się ze słów powszechnych, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień.

Interakcja: Wie jak radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi włączać się do rozmów na znane tematy.

Pisanie: Potrafi pisać proste teksty na znane tematy. Umie pisać listy opisujące przeżycia i wrażenia.

Poziom B2

  Użytkownik rozumie główne wątki zawarte w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie. Umie formułować szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko oraz podawać wady i zalety różnych rozwiązań.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w oryginale.

Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły dotyczące problemów współczesnych. Rozumie współczesną prozę literacką.

Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, żeby prowadzić swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty. Umie napisać opracowanie przekazując informacje i podając argumenty za oraz przeciw.

  Poziom biegłości    

Poziom C1

  Użytkownik rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte. Potrafi się wypowiadać płynnie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie posługuje się językiem w kontaktach społecznych. Potrafi formułować jasne, szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi.

Słuchanie: Rozumie dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane.

Czytanie: Rozumie długie i złożone teksty informacyjne oraz literackie, dostrzegając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumie artykuły specjalistyczne oraz instrukcje techniczne.

Interakcja: Wie jak się wypowiadać płynnie i spontanicznie. Potrafi skutecznie porozumiewać się w kontaktach społecznych. Umie precyzyjnie formułować swoje myśli, nawiązując do wypowiedzi rozmówców.

Pisanie: Potrafi wypowiadać się w zrozumiałych tekstach, przedstawiając swój punkt widzenia. Umie pisać o złożonych zagadnieniach podkreślając kwestie najistotniejsze. Potrafi dostosować styl tekstu do czytelnika.

Poziom C2

  Użytkownik rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł. Umie wyrażać swoje myśli spontanicznie i precyzyjnie.

Słuchanie: Nie ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi mówionej nawet przy szybkim tempie mówienia, pod warunkiem, że ma czas, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.

Czytanie: Rozumie praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

Interakcja: Potrafi brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze zna i  stosuje wyrażenia idiomatyczne oraz potoczne. Wyraża się płynnie. Jeśli miewa pewne problemy z wyrażeniem się, potrafi przeformułowywać wypowiedzi.

Pisanie: Potrafi pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni styl. Umie pisać o złożonych zagadnieniach tak, by ułatwić odbiorcy zrozumienie najważniejszych kwestii. Wie jak pisać streszczenia prac specjalistycznych oraz literatury.