Pools Online logo
Zaloguj się

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument, w dalszej części określany także Polityką Prywatności portalu, odnosi się bezpośrednio do witryny www.poniderlandzku.nl, jak również do wszelkiego rodzaju usług oraz aplikacji mobilnych bezpośrednio powiązanych z rzeczoną witryną. W ramach niniejszego dokumentu, użytkownikom korzystającym z portalu przedstawione zostaną następujące informacje:

 1. Dane firmy będącej administratorem danych i gromadzącej dane osobowe o użytkownikach,
 2. Informacje o sposobie pozyskiwania danych użytkowników
 3. Szczegółowe informacje o celach, w jakich zgromadzone informacje o użytkownikach są wykorzystywane
 4. Klasyfikacja typów danych, które gromadzone, użytkowane i przechowywane są przez administratora
 5. Informacje o wykorzystywanych zabezpieczeniach mających na celu zapewnić bezpieczeństwo danych
 6. Dane o tak zwanych „Ciasteczkach” (Plikach Cookie) oraz ustawieniach przeglądarek internetowych najpopularniejszych firm
 7. Szczegółowy opis sposobów zarządzania zgromadzonymi danymi przez użytkownika oraz przysługujących mu praw.
 1. Administratorem danych gromadzonych w ramach serwisu www.poniderlandzku.nl jest R.  Dudkiewicz właściciel firmy Netpol z siedzibą w Emmen (Holandia). Rolderbrink 24 7812 PH Emmen. KvK 04048407,
 1. Nadmieniony powyżej administrator danych ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem ich gromadzenie, przechowywanie oraz zarządzanie nimi. W razie prośby użytkownika, jest on także zobligowany do ich usunięcia lub edycji.
 1. Z administratorem danych osobowych użytkowników skontaktować się można przy pomocy danych udostępnionych na stronie www.poniderlandzku.nl w zakładce „KONTAKT” lub udostępnionego formularza kontaktowego.

 

 1. Dane osobowe użytkowników gromadzone są przede wszystkim w momencie, gdy rejestrują się oni na stronie www.poniderlandzku.nl wykorzystując w tym celu udostępniony im formularz rejestracyjny. W jego ramach są oni proszeni o podanie takich prywatnych danych jak: adres e-mail, imię, nazwisko, login (nazwa umożliwiająca logowanie w serwisie) oraz płeć. Użytkownik dane te musi podać, aby zarejestrować się w serwisie. Jeżeli użytkownik taki nie wyraża zgody na udostępnienie wszystkich wymienionych powyżej danych, powinien on zaniechać tworzenia konta i opuścić stronę www.poniderlandzku.nl. Nadmienić także należy, że w ramach założonego na stronie konta, użytkownik może podać także dane dodatkowe (opcjonalne). Są to między innymi: dane kontaktowe, data urodzenia, informacje o miejscu zamieszkania lub pobytu tymczasowego, jak też zdjęcie lub ilustracja, która to będzie widoczna dla wszystkich osób odwiedzających profil danego użytkownika.
 2. Procedura rejestracji wiąże się także ze zbieraniem tak zwanych metadanych użytkownika. Najistotniejszymi informacjami tego typu są: adres IP, czas rejestracji, źródło rejestracji, jak również szczegółowe dane o typie urządzenia, które wykorzystane zostało do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej (komputer, tablet, telefon, itp.).
 1. Administrator danych gromadzi także informacje dotyczące wykonywanych przez użytkownika działań, jak również odnoszące się do jego zachowania w ramach serwisu i usług powiązanych celem określenia podstron, które są najchętniej odwiedzane oraz identyfikowania ewentualnych problemów z ich funkcjonowaniem, których wyeliminowanie mogłyby przyczynić się do poprawy komfortu użytkownika.
 2. Administrator zbiera także dane statystyczne oraz demograficzne, dzięki którym możliwe jest ulepszanie zarówno treści jak i funkcjonalności witryny. W ramach portalu nie są gromadzone jakiekolwiek informacje wrażliwe, takie jakby chociażby rasa, poglądy polityczne, wyznawana religia, czy orientacja seksualna. Na żadnym etapie korzystania z serwisu użytkownik nie będzie proszony o wyjawianie danych dotyczących stanu jego zdrowia, ewentualnego popełnienia czynów karalnych, czy też informacji biometrycznych.
 1. Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania jakichkolwiek transakcji płatniczych w ramach serwisu, są one obsługiwane przez zewnętrznego pośrednika. Oznacza to, że wszelkie wrażliwe dane podawane celem realizacji płatności nie są zapisywane ani przechowywane na serwerach administratora danych, a na serwerach strony trzeciej odpowiedzialnej za obsługę płatności. Administrator portalu www.poniderlandzku.nl otrzymuje w tym przypadku wyłącznie informację o zakończonej powodzeniem/niepowodzeniem próbie dokonania płatności przez użytkownika.

 

W ramach portalu www.poniderlandzku.nl dane podawane przez użytkowników (zgodnie z rozporządzeniami artykułu 6, ustęp 1, punkty a-f RODO) wykorzystane mogą zostać w następujących celach:

 

Uprzejmie informujemy, że żadne z gromadzonych danych nie będą udostępniane stronom trzecim bez wyraźniej zgody udzielonej przez użytkownika. Dane te mogą jedynie zostać przekazane upoważnionym do ich gromadzenia organom kontrolnym/państwowym, po uprzednim okazaniu przez nie prawomocnego nakazu ich udostępnienia.

 

 1. Podawane przez użytkowników w ramach serwisu dane są w pełni bezpieczne – są one przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Celem maksymalizacji bezpieczeństwa użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej oraz usług z nią powiązanych, logowanie do konta indywidualnego odbywa się przy pomocy połączenia szyfrowanego.
 2. Administrator danych zobowiązuje się dodatkowo wykorzystać nowoczesne i sprawdzone oprogramowanie oraz osprzęt, które to zapewnią maksymalne bezpieczeństwo danych oraz ochronią je przed dostępem czy wykradzeniem przez podmioty nieupoważnione.
 3. Dane gromadzone będą wyłącznie na czas ograniczony, natomiast po wykorzystaniu ich do opisanych w punkcie 4 niniejszego dokumentu celów zostaną one usunięte z serwerów. Postanowienie to nie odnosi się do informacji finansowych i księgowych, które to przechowywane mogą być przez administratora przez okres dłuższy, zgodny z wymogami obowiązującego na terenie Polski prawa.
 4. Każdy użytkownik ma możliwość wysłania do administratora danych (czy to przy pomocy formularza kontaktowego czy podanego adresu e-mail) prośby o edycję, uzupełnienie lub całkowite usunięcie danych osobowych go dotyczących.
 5. Jak nadmieniono wcześniej, za obsługę płatności nie odpowiada administrator danych osobowych a strona trzecia, która to kierować się może własnymi zasadami odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych jak również stosować może inne rodzaje zabezpieczeń. Aby upewnić się, że dane użytkownika przechowywane, gromadzone i przetwarzane są zgodnie z prawem, należy zapoznać się z polityką prywatności firmy obsługującej płatności.

 

 1. W ramach portalu używane są także pliki Cookie, które to są niewielkich rozmiarów plikami legitymującymi się indywidualnym identyfikatorem. Są one zapisywane na dyskach twardych komputerów oraz w pamięci urządzeń mobilnych użytkowników.
 2. Użytkownik może określić czy akceptuje pliki Cookie wysyłane przez stronę, czy też nie chce, aby były one zapisywane na jego urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej.
 3. Należy pamiętać, iż zablokowanie zapisywania przez stronę plików Cookie na urządzeniu docelowym użytkownika sprawić może, że niektóre funkcjonalności witryny działać będą nieprawidłowo lub też ich używanie stanie się niemożliwe

 

Użytkownik rejestrujący się w serwisie nabywa prawo do:

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych celem uzyskania dostępu do przechowywanych danych osobowych oraz określenia w jaki sposób są one gromadzone i przetwarzane, jak również czy działania te prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Wystosowanie do administratora danych prośby o edycję danych, w tym o poprawienie występujących w nich błędów i nieścisłości.
 1. Wysłanie wniosku z żądaniem usunięcia wszelkich dotyczących użytkownika danych osobowych oraz zaprzestanie ich dalszego gromadzenia. Pamiętać należy, że całkowite usunięcie danych spowoduje niemożność dostępu do serwisu oraz korzystania z usług w jego ramach świadczonych. Aby możliwe było ponowne uzyskanie dostępu do strony www.poniderlandzku.nl konieczne jest założenie nowego konta w serwisie.
 1. Kontakt z administratorem danych celem wyrażenia sprzeciwu przeciwko gromadzeniu danego typu danych, szczególnie w odniesieniu do danych wrażliwych oraz uznawanych za poufne, jak również celem wnioskowania o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych.
 2. Wnioskowanie o przekazanie wszystkich zgromadzonych i przetwarzanych danych stronie trzeciej. W takim wypadku informacje o użytkowniku przekazane zostaną wybranej stronie trzeciej w akceptowalnym przez prawo formacie.

 

W przypadku, gdy użytkownik ma uzasadnione podejrzenia lub wątpliwości odnośnie metody przetwarzania oraz gromadzenia danych przez administratora witryny www.poniderlandzku.nl, zalecany jest kontakt z administratorem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Można tego dokonać przy pomocy dostępnego formularza kontaktowego lub też bezpośrednio przy pomocy podanego na witrynie adresu e-mail.

 

Administrator danych osobowych ma pełne prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie w granicach określonych przez obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Z najnowszą wersją polityki prywatności serwisu www.poniderlandzku.nl zapoznać się można odwiedzając podstronę https://www.poniderlandzku.nl/privacy-policy/

Ostatnia aktualizacja miała miejsce:24.05.2018