Pools Online logo
Zaloguj się

Egzaminy NT2 na poziomie A1/A2 i B1

Jak zdawać egzaminy NT2 na poziomie A1/A2 i B1 z czytania, słuchania, pisania oraz mówienia?

W ramach Akademii PoNiderlandzku - przygotowujemy do poniższych testów.
Toetsen A1/A2/B1

  • Leestoets A1/A2/B1 
  • Luistertoets A1/A2/B1
  • Schrijftoets A1/A2/B1
  • Spreektoets A1/A2/B1

Poziom podstawowy

Poziom A1

 Użytkownik języka rozumie i stosuje proste wypowiedzi dotyczące życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadać na nie. Umie przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę jeżeli rozmówca mówi wolno i jest gotowy do pomocy.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć słowa i  podstawowe wyrażenia dotyczące jego, jego rodziny i otoczenia jeżeli tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.

Czytanie: Rozumie nazwy, słowa i  proste zdania.

Interakcja: Umie brać udział w rozmowie jeżeli rozmówca jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować proste pytania i odpowiadać na zadawane pytania.

Pisanie: Potrafi napisać krótki, prosty tekst. Umie wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi.

Poziom A2

 Użytkownik rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia codziennego. Potrafi porozumiewać się w  prostych sytuacjach komunikacyjnych. Umie opisać swoje otoczenie, a także poruszać tematy związane z codziennymi wydarzeniami.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć wyrażenia związane ze sprawami ważnymi. Umie zrozumieć główny sens prostych komunikatów.

Czytanie: Potrafi czytać krótkie teksty. Umie znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w tekstach. Rozumie krótkie listy prywatne.

Interakcja: Potrafi wziąć udział w rozmowie wymagającej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi radzić sobie w krótkich rozmowach towarzyskich.

Pisanie: Umie pisać proste notatki oraz listy.

Poziom B1

 Użytkownik rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi, dotyczących znanych mu spraw i zdarzeń. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Umie tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia, krótko wyjaśniając swoje opinie oraz plany.

Słuchanie: Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej wypowiedzi. Umie zrozumieć główne wątki programów radiowych i telewizyjnych, jeżeli informacje są podawane wolno i wyraźnie.

Czytanie: Rozumie teksty składające się ze słów powszechnych, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień.

Interakcja: Wie jak radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi włączać się do rozmów na znane tematy.

Pisanie: Potrafi pisać proste teksty na znane tematy. Umie pisać listy opisujące przeżycia i wrażenia.

Poziom B2 - lekcje poprzez Skype

 Użytkownik rozumie główne wątki zawarte w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie. Umie formułować szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko oraz podawać wady i zalety różnych rozwiązań.
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w oryginale.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły dotyczące problemów współczesnych. Rozumie współczesną prozę literacką.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, żeby prowadzić swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty. Umie napisać opracowanie przekazując informacje i podając argumenty za oraz przeci


Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!